Zašto lijekovi ne potpadaju pod Zakon o javnoj nabavi

//Zašto lijekovi ne potpadaju pod Zakon o javnoj nabavi

Zašto lijekovi ne potpadaju pod Zakon o javnoj nabavi

U skladu s aktima Europske unije, od 1. siječnja 2017. na snazi je Zakon o javnoj nabavi, koji će u punoj funkciji biti od 1. srpnja iste godine za sve robe ili usluge čija cijena nije već definirana određenim zakonom ili propisom. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude postaje isključiv kriterij za odabir ponuditelja za sve robe ili usluge čija cijena već nije definirana određenim zakonom ili propisom, uz napomenu da cijena i dalje ima presudan utjecaj na odabir (maksimalno 90 posto ponude), dok ostali kriteriji koje propisuje naručitelj iznose minimalno 10 posto ponude.

Iako je ovo, u načelu, vrlo kvalitetno rješenje za nabavu roba i usluga državnim tijelima, kad je riječ o zdravstvenom sektoru, pojavljuje se niz problema. Zakon o javnoj nabavi uvršten je u pravni okvir koji regulira prava i obveze unutar zdravstvenog sustava u koji su uključeni pacijenti, administracija zdravstva i bolnica, liječnici, ljekarnici i farmaceutska industrija, te u konačnici i fiskalni učinak na državni proračun.

Pharmabiz, srpanj 2017.

Nastavi čitati PDF
2019-05-16T09:51:17+02:00