Statut

/Statut
Statut 2021-08-26T12:11:26+02:00

Skupština Inovativne farmaceutske inicijative usvojila je dana 10. lipnja 2021. statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, koji glasi:

Statut Inovativne farmaceutske inicijative

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljeni akt udruge Inovativna farmaceutska inicijativa (dalje u tekstu: Udruga), kojim se utvrđuju naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, način ostvarivanja javnosti rada, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, zatim članstvo, prava i obveze članica i članova, tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja njihova mandata, način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, zastupanje i predstavljanje Udruge, prestanak postojanja Udruge, kao i druga pitanja značajna za rad i djelatnost Udruge.

Članak. 2

Udruga je pravna osoba, a njezine aktivnosti temelje se na dobrovoljnim doprinosima njezinih članica i članova.

Udruga je neprofitna i nestranačka.

Udruga je članica European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (dalje u tekstu: EFPIA).

Udruga može biti članica i drugih međunarodnih organizacija.

Članak 3.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost rada Udruge ostvaruje se stalnim kontaktima i suradnjom među njezinim članicama i članovima, pravovremenim izvješćivanjem članica o radu Udruge, informiranjem putem web stranice Udruge, kao i suradnjom Udruge s državnim tijelima i institucijama, udrugama u zdravstvu, te povremenim publikacijama.

Članak 4.

Naziv Udruge glasi: INOVATIVNA FARMACEUTSKA INCIJATIVA.

Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku: The Innovative Pharmaceutical Initiative.

Skraćeni naziv Udruge je: ifi.

Udruga može za službene potrebe koristiti se i znakovnim varijantama skraćenog naziva; iF!, te prema zakupljenoj internetskoj domeni i znakom: ifi.hr.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Upravno vijeće Udruge utvrđuje poslovnu adresu sjedišta Udruge i promjene te adrese.

Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Udruga je dobrovoljna i autonomna organizacija, utemeljena s ciljem da:

 • provodi i stalno unapređuje Kodeks ponašanja inovativnih proizvođača lijekova u odnosima sa zdravstvenim radnicima, zdravstvenim organizacijama i udrugama bolesnika (dalje u tekstu: Kodeks)
 • stvara povoljno ekonomsko, administrativno i političko okruženje koje bi omogućilo inovativnoj farmaceutskoj industriji zadovoljavanje rastućih potreba zdravstvene skrbi i očekivanja bolesnika
 • promiče i podržava dobre proizvođačke prakse i dobre laboratorijske prakse, kao preduvjet osiguranja adekvatne kvalitete lijekova, načela dobre kliničke prakse, kao preduvjet za zaštitu interesa bolesnika i etičku provedbu kliničkih ispitivanja, kao i načela svih drugih “Dobrih praksi” prihvaćenih od strane zemalja Europske unije (EU)
 • promiče i podržava standarde i smjernice, prihvaćene od strane zemalja EU, koje reguliraju registraciju, distribuciju, izdavanje, kontrolu kvalitete i priznavanje troškova za lijekove od strane nadležnih državnih tijela i ustanova
 • aktivno sudjeluje u pripremi donošenja zakona, drugih podzakonskih akata i pravilnika u području lijekova,
 • podržava inovacije, zaštitu intelektualnog vlasništva, dostupnost informacija i tržišno natjecanje na području lijekova
 • djeluje na čimbenike koji ograničavaju, odgađaju ili onemogućavaju dostupnost dokazano djelotvornih i prihvatljivo podnošljivih lijekova bolesnicima
 • ostvaruje trajan kontakt između svojih članica i članova.

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 5. ovog Statuta, Udruga  obavlja sljedeće djelatnosti:

 • promiče i nadzire ponašanje članica i članova Udruge sukladno Kodeksu i provodi odgovarajuće postupke protiv počinitelja u slučaju povreda odredbi Kodeksa
 • razvija suradnju s ministarstvom nadležnim za zdravstvo u Republici Hrvatskoj i drugim tijelima i institucijama na području lijekova i daje svoje prijedloge prilikom izrade pravilnika iz područja lijekova
 • koordinira aktivnosti s EFPIA-om
 • razvija suradnju s ostalim proizvođačima lijekova
 • ukazuje na neetičko ponašanje farmaceutskih kompanija koje nisu članice Udruge
 • razvija suradnju sa stručnim organizacijama koje se bave zdravstvenom i socijalnom skrbi i fondovima za dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje
 • osigurava stalno i pravovremeno važne informacije članovima Udruge, te zastupa njihove interese
 • ukazuje na nestandardne, nekvalitetne i neadekvatne lijekove
 • koordinira djelovanje članica u ostvarivanju gore navedenih ciljeva
 • organizira sastanke za sve članice i članove Udruge kako bi se razmotrila aktualna problematika
 • osmišljava i provodi projekte humanitarnog karaktera

Udruga djeluje na području gospodarstva, odnosno, farmaceutske industrije.

Članak 7.

Udruga može imati redovne članice i počasne članove.

Redovnom članicom Udruge može postati inovativni (“research-based”) proizvođač lijekova, koji djelatnost obavlja putem svojeg registriranog trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj ili registriranog predstavništva u Republici Hrvatskoj, a koji pismeno izjavi da prihvaća ovaj Statut i Kodeks, te plati pristupninu i godišnju članarinu.

Članicu Udruge u Udruzi predstavlja zakonski zastupnik ili predstavnik (fizička osoba), kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te članice, odnosno odgovorna osoba u predstavništvu iste.

Iznimno, redovnom članicom Udruge može postati i trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj, koje zastupa jednog ili više inovativnih proizvođača lijekova.

Zahtjev koji sadrži odgovarajuće obrazloženje za primitak u članstvo u Udruzi podnosi se u pismenom obliku.

Odluku o prijemu u članstvo ili o odbijanju zahtjeva za članstvom u Udruzi potencijalnoj članici iz prethodnog stavka ovog članka, donosi Upravno vijeće Udruge, a odluka ne mora biti obrazložena i  protiv te odluke nije dozvoljen pravni lijek.

Za prijem u članstvo u Udruzi, po pozitivnoj odluci Upravnog vijeća, potrebna je pisana izjava članice da prihvaća Statut i Kodeks Udruge.

Popis članica i članova Udruge vodi se u elektroničkom obliku i sadrži podatke o nazivu članice i člana, OIB-u, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članica i članova uvijek je dostupan na uvid svim članicama i članovima, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev, te se može dobiti na uvid u sjedištu Udruge.

Članak 8.

Skupština Udruge ili Upravno vijeće Udruge mogu predložiti počasno članstvo bilo kojoj fizičkoj osobi, za koju procijene da daje ili može dati značajan doprinos ostvarenju ciljeva Udruge. Tako predložene počasne članove imenuje Upravno vijeće.

Za valjanost takvog članstva, imenovani počasni član mora dati pristanak.

Članak 9.

Prava redovnih članica i počasnih članova su:

 • sudjelovati u svim aktivnostima i događajima koje organizira Udruga
 • koristiti se informacijama Udruge.

Redovne članice imaju pravo glasa na sjednicama Skupštine Udruge i suodlučivanja u svim pitanjima u svezi s aktivnostima Udruge, kao i birati, te biti birane u tijela Udruge.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine Udruge, bez prava glasa, te su oslobođeni plaćanja pristupnine i članarine.

Obveze redovnih članica su:

 • podržavati aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • respektirati tajnost svih aspekata poslovanja Udruge i ne otkrivati povjerljive informacije trećim osobama
 • platiti pristupninu utvrđenu od strane Skupštine Udruge
 • plaćati redovnu godišnju članarinu u iznosu i u roku kako to utvrde nadležna tijela Udruge
 • izvijestiti Udrugu o svim bitnim promjenama i promjeni osobe ovlaštene za zastupanje, a u cilju prikupljanja i ažuriranja valjanih podataka važnih za Popis članica i članova Udruge
 • izvijestiti nadležna tijela Udruge o uočenim nepravilnostima kod pojedinih članova Udruge, kojima krše odredbe Statuta ili Kodeksa Udruge
 • ako ima saznanja o postojanju osnovane sumnje o povredi Kodeksa, prijaviti članicu Udruge nadležnim tijelima Udruge, kao i u slučaju da ista nije otklonila postupanje ili propust u smislu povreda Kodeksa na koje je prethodno upozorena.

Članak 10.

Godišnja članarina, koju su obvezne plaćati redovne članice Udruge prema platnim razredima, utvrđuje se zajedno s godišnjim proračunom i to na Redovnoj ili Proračunskoj skupštini Udruge.

Prijedlog proračuna, uključujući i prijedlog iznosa članarine, dostavlja se redovnim članicama unaprijed elektroničkim putem prije održavanja sjednice Skupštine, a iste se mogu o tome očitovati u roku koji će biti utvrđen popratnim elektroničkim dopisom.

Nakon isteka roka za očitovanje, Upravno vijeće utvrđuje konačni prijedlog proračuna i iznosa članarina za sljedeću kalendarsku godinu i isti se stavlja na dnevni red sjednice Skupštine.

Ako redovna članica Udruge istupi na vlastiti zahtjev iz Udruge nakon što je Upravno vijeće utvrdilo konačan prijedlog proračuna i iznosa članarine za predstojeće razdoblje prije održavanja Proračunske skupštine, a da ta članica prethodno nije dostavila primjedbe na taj prijedlog, obavezna je platiti puni iznos tako utvrđene članarine prema odgovarajućem platnom razredu, bez obzira na činjenicu istupanja iz članstva u Udruzi.

Svim redovnim članicama Udruge bit će dostavljen račun s utvrđenim iznosom članarine i označenim dospijećem plaćanja.

Račun za uplatu godišnje članarine, ispostavljen redovnoj članici Udruge, predstavlja vjerodostojnu ispravu u smislu odredaba Ovršnog zakona.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • na vlastiti zahtjev članice ili člana u pismenom obliku
 • prestankom postojanja članice Udruge koja je trgovačko društvo (u postupku likvidacije, stečaja, prestanka društva ili brisanja iz sudskog registra)
 • rješenjem nadležnog ministarstva Republike Hrvatske o brisanju predstavništva iz Registra predstavništava stranih osoba
 • smrću počasnog člana

Članstvo u Udruzi prestaje i odlukom Upravnog vijeća, ako članica Udruge povrijedi odredbe Statuta ili drugih odluka koje su donijela tijela Udruge, primjerice, radi neplaćanja članarine unatoč višestrukim opomenama, zbog evidentne dugotrajne neaktivnosti članice i slično.

Isključena članica Udruge ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke, a žalba se dostavlja na adresu sjedišta Udruge. Upravno vijeće Udruge će žalbu staviti na dnevni red sljedeće Skupštine, kako bi Skupština donijela odluku po izjavljenoj žalbi, a u slučaju da sljedeća Skupština nije određena unutar 60 (šezdeset) dana od dana primitka žalbe, Upravno vijeće je obavezno odrediti datum Skupštine unutar sljedećih 90 (devedeset) dana.

Protiv odluke Skupštine iz stavka 3. ovog članka, nije dopušteno pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje i odlukom Skupštine Udruge o isključenju iz članstva u Udruzi i to u slučaju izricanja sankcije koja glasi: „prijedlog Skupštini Udruge o isključenju članice iz članstva u Udruzi“, a u skladu s odredbama Kodeksa.

Protiv odluka iz stavka 1 ovog članka nije dopušteno pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

Tijela Udruge su:

Skupština

Predsjednik(ca)

Upravno vijeće

Izvršni direktor

Skupština

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine sve redovne članice Udruge, zastupane na sjednici Skupštine putem jednog ovlaštenog predstavnika.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članica s pravom glasa, a sjednica Skupštine može se održati pod uvjetom da je prisutna najmanje 1/2 (jedna polovina) članica s pravom glasa. Pravo glasa na Skupštini ima svaka redovna članica Udruge, te svaka ima jedan glas u Skupštini Udruge.

Odluke Skupštine donose se, u pravilu, javnim glasovanjem, osim odluka o izboru tijela Udruge, koje se, u pravilu, donose tajnim glasovanjem. Prije održavanja pojedine sjednice Skupštine, radi epidemioloških ili drugih opravdanih razloga, Upravno vijeće Udruge može donijeti odluku da se sjednica te Skupštine održi elektroničkim sudjelovanjem članica Udruge i da se o svim pitanjima odlučuje elektroničkim putem, poštujući pritom pravilo o kvorumu i potrebnoj većini za donošenje odluka iz prethodnog stavka ovog članka.

Osim u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, Skupština u pravilu, ne donosi elektroničkim putem odluke koje se odnose na izbor i opoziv tijela Udruge i odluke temeljem prijedloga o isključenju iz članstva u Udruzi, donesenog u postupku povrede Kodeksa iz članka 12. ovog Statuta.

Sjednicom Skupštine Udruge predsjedava Predsjednik(ca) Udruge.

Iznimno, predsjedanje se može povjeriti i nekom od članova Upravnog vijeća, ako je Predsjednik(ca) Udruge spriječen(a) prisustvovati toj sjednici.

Članak 15.

Redovnu skupštinu saziva Predsjednik(ca) Udruge, po prethodnoj odluci Upravnog vijeća, a najmanje jedanput godišnje, s time da se svake druge godine održava kao Izborna skupština.

Skupština se saziva elektroničkim putem na službenu adresu elektroničke pošte koju su članica ili član službeno prijavili Udruzi i nalazi se u Popisu članica i članova Udruge, a poziv sadrži i prijedlog dnevnog reda sjednice, te se upućuje članicama i članovima najmanje 14 (četrnaest) dana prije planiranog datuma održavanja sjednice.

Redovnu članicu Udruge na sjednici Skupštine Udruge predstavlja zastupnik po zakonu ili predstavnik (fizička osoba), kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje društva, odnosno odgovorna osoba u predstavništvu.

Zastupnik po zakonu ili predstavnik iz prethodnog stavka ovog članka, može na sjednici Skupštine Udruge predstavljati samo jednu redovnu članicu Udruge i glasovati u ime iste.

Članak 16.

Za provedbu izbora na sjednici Izborne skupštine, nazočne članice biraju Izbornu komisiju, koja se sastoji od najmanje dva člana.

Izborna komisija utvrđuje kandidature za tijela Udruge, provodi izbore, prati zakonitost izbora, prebrojava glasove i objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 17.

Izvanrednu skupštinu Predsjednik(ca) Udruge mora sazvati kada to pismeno zahtijeva najmanje 1/2 (jedna polovina) redovnih članica Udruge (predlagatelji), a najkasnije u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva.

U svom zahtjevu, predlagatelji iz prethodnog stavka ovog članka, predlažu dnevni red.

Ako Predsjednik(ca) Udruge ne sazove Izvanrednu skupštinu Udruge prema prethodna dva stavka ovog članka, istu su ovlašteni sazvati predlagatelji iz stavka 2. ovog članka, koji članicama upućuju pismene pozive s utvrđenim terminom, mjestom održavanja i predloženim dnevnim redom.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine može sazvati osoba ovlaštena za zastupanje, koja je u tom trenutku upisana u Registar udruga ili najmanje 1/4 redovnih članica Udruge upisanih u Popis članica i članova Udruge, u trenutku isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 18.

Skupština Udruge ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • donosi Kodeks i druge etičke kodekse
 • potvrđuje zapisnik s prethodne sjednice Skupštine
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi plan rada, financijski plan i godišnji proračun za sljedeću kalendarsku godinu
 • usvaja izvješće o radu za razdoblje od održavanja prethodne Redovne skupštine
 • bira i razrješava tijela Udruge iz svoje nadležnosti
 • odlučuje o iznosu članarine
 • odlučuje o isključenju članice Udruge iz članstva u Udruzi u slučajevima iz čl. 11. i 12. Statuta
 • donosi odluke od posebne važnosti za Udrugu
 • donosi odluku o učlanjenju Udruge u međunarodne organizacije
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge

Izbori za tijela Udruge

Članak 19.

Izbori za tijela Udruge, odnosno za članove Upravnog vijeća i Predsjednika(cu) Udruge provode se na Izbornoj skupštini Udruge.

Prije održavanja Izborne skupštine, kandidate za članove Upravnog vijeća Udruge nominiraju članice Udruge po pozivu za Izbornu skupštinu Udruge, u kojem će se označiti primjeren rok za nominaciju kandidata.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stavka, nominacija se neće priznati.

Za člana Upravnog vijeća može biti nominiran samo jedan kandidat/kinja iz svake od članica Udruge (poželjno direktor/ica društva i/ili druga visokopozicionirana osoba u društvu), kojeg može nominirati samo matična članica.

Po isteku roka za nominaciju kandidata, obavijestit će se sve članice o nominiranim kandidatima.

Pristigle kandidature i kandidacijsku listu, provjerit će i verificirati Izborna komisija iz članka 16. ovog Statuta.

U slučaju da do isteka roka za nominaciju kandidata bude nominirano manje od sedam kandidata, Upravno vijeće donijet će odluku o odgodi Izborne skupštine i odrediti novi datum Izborne skupštine, te ponoviti proceduru s novim rokovima za nominaciju kandidata za tijela Udruge.

Članak 20.

Na sjednici Izborne skupštine pravo glasa ima samo jedan ovlašteni predstavnik/ca pojedine članice Udruge iz članka 15. ovog Statuta, kojem će se podijeliti glasački listić, temeljem kojeg će glasati za točno sedam kandidata od svih kandidata utvrđenih kandidacijskom listom.

Sedam kandidata s najviše dobivenih glasova postaju članovi Upravnog vijeća Udruge u sljedećem mandatu od dvije godine.

U slučaju da jednak broj glasova imaju dva ili više kandidata s najvećim brojem glasova, ponovit će se glasanje samo za te kandidate, kako bi se izabrala osoba koja ima pravo prihvatiti se funkcije Predsjednika(ce) Udruge.

U slučaju da jednak broj glasova imaju dva ili više kandidata s najmanjim brojem glasova koje ih kvalificira za člana Upravnog vijeća, ponovit će se glasanje samo za te kandidate, kako bi se dobilo točno sedam članova Upravnog vijeća.

Članak 21.

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, sjednica Izborne skupštine će se održati elektroničkim putem, a tajnost glasanja prilikom izbora za tijela Udruge, osigurat će se putem javnog bilježnika ili na drugi prikladan i tehnički izvediv način.

Predsjednik(ca) Udruge

Članak 22.

Predsjednika(cu) Udruge bira Skupština Udruge i to na vrijeme od dvije godine, kao osobu koja osvoji najviše glasova na Izbornoj skupštini prilikom izbora za članove Upravnog vijeća Udruge.

Predsjednik(ca) Udruge je osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, a sukladno odredbama Zakona o udrugama, te ujedno i predstavlja Udrugu.

Za vrijeme trajanja okolnosti koje uzrokuju spriječenost u obnašanju funkcije, Predsjednik(ca) Udruge zamjenjuju Dopredsjednik(ca) Upravnog vijeća Udruge i Izvršni direktor Udruge.

Predsjednik(ca) Udruge je ujedno i Predsjednik(ca) Upravnog vijeća Udruge, a djeluje prema smjernicama Skupštine i Upravnog vijeća Udruge i za svoj rad je odgovoran(na) Skupštini Udruge.

Upravno vijeće

Članak 23.

Upravno vijeće je izvršno tijelo Udruge, a čini ga 7 (sedam) članova predstavnika iz redova članica Udruge s pravom glasa.

Članove Upravnog vijeća bira Skupština Udruge, na vrijeme od dvije godine, s time da osoba koja osvoji najviše glasova postaje Predsjednik(ca) Udruge ako se prihvati te funkcije, a u suprotnom, pravo prihvatiti se te funkcije prelazi na sljedećeg člana Upravnog vijeća po broju osvojenih glasova i tako dalje.

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe Dopredsjednika(cu) Upravnog vijeća i to na konstituirajućem sastanku Upravnog vijeća.

Članak 24.

Ako neki od članova Upravnog vijeća podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, odnosno ako mu prestane radni odnos u matičnom društvu kojeg predstavlja ili se zaposli u članici iz koje već dolazi član Upravnog vijeća u trenutnom mandatu (o čemu je obavezan izvijestiti Upravno vijeće, bez odgode), Skupština će izabrati u Upravno vijeće drugu osobu za preostalo razdoblje do isteka mandata člana čije je članstvo u Upravnom vijeću prestalo.

Po saznanju za slučajeve iz prethodna dva stavka ovog članka, ako nije predviđeno održavanje redovne Skupštine Udruge unutar sljedećih 60 (šezdeset) dana, Upravno vijeće je obavezno odrediti datum Skupštine Udruge, kako bi se raspravilo i odlučilo o tim slučajevima.

Članak 25.

Sastancima Upravnog vijeća prisustvuje i Izvršni direktor Udruge, s time da isti nema pravo glasa.

Predsjednik(ca) Upravnog vijeća ili Izvršni direktor Udruge sazivaju redovne sastanke najmanje jednom u 2 (dva) mjeseca, a prema potrebi i češće, s time da se sastanci mogu održati i elektroničkim putem.

Pojedinačne akte, zaključke i odluke, koje donosi Upravno vijeće, potpisuje Predsjednik(ca) Upravnog vijeća Udruge.

Službene dopise koje Udruga upućuje trećim osobama, u pravilu potpisuje Izvršni direktor Udruge, a protokolarne dopise potpisuje ili supotpisuje Predsjednik(ca) Udruge.

Pisani zaključci sa sastanaka Upravnog vijeća dostavljaju se svim članicama i članovima Udruge.

Na sastanku Upravnog vijeća odluka je donesena ako za nju glasa najmanje 5 (pet) članova, pod uvjetom da sastanku ili elektroničkom sastanku prisustvuje najmanje 5 (pet) članova Upravnog vijeća Udruge. Većina, ako ne i sve odluke, nastojat će se donijeti apsolutnom većinom, odnosno glasom svih članova Upravnog vijeća Udruge.

Iznimno, član Upravnog vijeća koji izbiva sa sastanka koji se ne održava elektroničkim putem, može sudjelovati i svoj glas dati i elektroničkim putem, ako se to ocijeni svrsishodnim od strane nazočnih članova Upravnog vijeća.

Članak 26.

Upravno vijeće ima sljedeće nadležnosti:

 • priprema Skupštinu Udruge i donosi odluku o održavanju i datumu sjednice Skupštine Udruge
 • priprema i donosi konačne prijedloge Statuta, Kodeksa i drugih akata Udruge i njihovih izmjena i dopuna i pročišćenih tekstova
 • donosi odluke, zaključke i druge akte koji nisu u nadležnosti Skupštine te odlučuje o potrebi reguliranja pojedinih segmenata Udruge i unaprjeđenja djelovanja Udruge kroz poslovnike i druge provedbene akte
 • priprema plan aktivnosti i određuje prioritete
 • organizira i koordinira aktivnosti na realizaciji plana aktivnosti i postizanja ciljeva Udruge
 • priprema i donosi konačan prijedlog proračuna i potvrđuje službene financijske izvještaje koje pripremi knjigovodstvo Udruge
 • predlaže Skupštini iznos godišnje članarine, te odlučuje o dospijeću plaćanja članarine
 • odlučuje o iznosu pristupnine za nove članice Udruge
 • utvrđuje potrebu za dodatnim prikupljanjem sredstava za financiranje izvanrednih akcija Udruge i iznos tih potrebnih sredstava
 • održava kontakte s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim nadležnim tijelima za područje lijekova, te informira članove o važnim saznanjima i novostima proisteklim iz takvih kontakata
 • odlučuje o prijemu novih članica i članova i o isključivanju članica i članova iz članstva u Udruzi
 • upozorava nadležna tijela Udruge kada sazna za postojanje sumnje o povredi Kodeksa od strane članice Udruge
 • raspolaže novčanim sredstvima Udruge
 • osniva sekcije i radna tijela za učinkovitiji rad i ostvarivanje ciljeva Udruge
 • odlučuje o potrebi zapošljavanja u Udruzi
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima koje nisu u nadležnosti Skupštine

Upravno vijeće je za svoj rad odgovorno Skupštini Udruge.

Izvršni direktor

Članak 27.

Izvršni direktor Udruge je, u pravilu, profesionalac i glavni operativac Udruge, koji zastupa i predstavlja Udrugu prema trećim osobama, a za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Udruge.

Izvršnog direktora bira Upravno vijeće Udruge, a prema prethodno utvrđenim kriterijima kojima trebaju udovoljavati potencijalni kandidati za ovu funkciju.

Prilikom odabira Izvršnog direktora, s istim se zaključuje ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, kojim se reguliraju njegova prava i obveze u odnosu s Udrugom glede obnašanja te funkcije.

Mandat Izvršnog direktora Udruge traje do opoziva od strane Upravnog vijeća Udruge.

 

Članak 28.

Postupak radi povrede Kodeksa, sastav i nadležnosti tijela koja provode postupak povodom prijave povrede Kodeksa, te sankcije koje se izriču okrivljenoj članici Udruge, pobliže je regulirano odredbama Kodeksa.

Kodeksom je zajamčeno pravo na žalbu protiv odluka tijela koje provode postupak povodom povreda Kodeksa.

Članak 29.

Postoji li između članica Udruge spor, koji otežava ili onemogućava djelovanje Udruge, a ne radi se o sporu zbog povrede Kodeksa, koji podliježe odgovornosti članova u smislu čl. 24. Statuta, članice  Udruge dužne su pokušati riješiti taj spor mirnim putem. Ako mirenje ne uspije, propisuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članica Udruge je u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu dužna postupati savjesno, pošteno, odgovorno i nepristrano, čuvajući pritom vjerodostojnost te čast i ugled Udruge. Članica Udruge se u ostvarenju ciljeva i obavljanju djelatnosti Udruge ne smije rukovoditi vlastitim interesom, stavljajući ga ispred interesa Udruge.

Članica Udruge se nalazi u sukobu interesa ako je, u konkretnom slučaju, njezin vlastiti interes u suprotnosti s interesom same Udruge ili u slučaju kada pojedinačni interes utječe ili može biti od utjecaja na nepristran rad članice Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge.

Članica Udruge koja se zatekne u sukobu interesa dužna je o tome bez odgađanja izvijestiti Upravno vijeće Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Ako postoji dvojba glede sukoba interesa, članica Udruge dužna je zatražiti mišljenje Upravnog vijeća.

Članak 30.

Udruga ima sljedeće stručne sekcije, koje se financiraju iz redovnog proračuna udruge;

Sekciju za registraciju, klinička ispitivanja, medicinske poslove i farmakovigilanciju

Sekciju za poslove vezane uz listu lijekova

Sekciju za etiku i usklađenost

Sekciju za financije i poreze

Sekciju za suradnju s udrugama bolesnika

Upravno vijeće Udruge može osnivati i specijalizirane stručne sekcije koje financiraju isključivo zainteresirane članice koje se prijave za sudjelovanje u takvoj sekciji.

Odluku o ustrojstvu, načinu rada i ostalim pitanjima vezanim za rad sekcija iz prethodnih stavaka ovog članka, donosi Upravno vijeće Udruge.

Po potrebi, Upravno vijeće Udruge može osnivati i druge sekcije, radne grupe i radna tijela Udruge.

Upravno vijeće može osnovati Strateško vijeće u koje poziva predstavnike nezastupljenih članica u Upravnom vijeću, koji mogu pridonijeti kreiranju i provođenju posebnih strateških planova i politika Udruge.

Strateško vijeće djeluje kroz sastanke koji se održavaju kao sastanci proširenog Upravnog vijeća te kroz posebne radionice.

Članak 31.

Udrugu predstavljaju i zastupaju Predsjednik(ca) Udruge i Izvršni direktor Udruge.

U pojedinim poslovima Udrugu mogu zastupati i druge osobe, ako ih za to posebno ovlasti Predsjednik(ca) Udruge.

Članak 32.

Imovina Udruge sastoji se od novčanih sredstava, pokretnina, prava i obveza.

Novčana sredstva sastoje se od:

 • pristupnine koju određuje Skupština Udruge
 • godišnje članarine koju određuje Skupština Udruge
 • sredstava prikupljenih naplatom novčanih kazni izrečenih u postupcima povodom povrede Kodeksa
 • donacija i drugih prihoda ostvarenih u skladu s posebnim Zakonima.

Novčana sredstva Udruge vodit će se na jedinstvenom bankovnom žiro računu.

Raspoloživa novčana sredstva koristit će se za redovne aktivnosti Udruge.

Upravno vijeće upravlja sredstvima Udruge i odgovorno je za financijsko i materijalno poslovanje, raspodjelu i trošenje financijskih sredstava.

Naredbodavno pravo u pogledu raspolaganja sredstvima Udruge ima i Predsjednik(ca) Udruge i osoba koju on/ona za to ovlasti.

Članak 33

U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon podmirenja svih vjerovnika i ostalih troškova, preostala imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, sukladno Statutu.

Upravno vijeće Udruge bira likvidatora Udruge koji provodi likvidacijski postupak u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

 Članak 34

Ovaj Statut donijela je Skupština Udruge na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015., koji je izmijenjen i dopunjen statutarnom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 24. rujna 2020. te statutarnom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 10. lipnja 2021. i kao takav je na snazi od 10. lipnja 2021. godine.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Maja Drašković

Organizacijska struktura