Statut

/Statut
Statut 2018-12-10T13:15:05+01:00

Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (NN 74/14) Skupština Inovativne farmaceutske inicijative, na sjednici održanoj 17. lipnja 2015. u Zagrebu, usvojila je:

Statut Inovativne farmaceutske inicijative

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljeni akt udruge Inovativna farmaceutska inicijativa (dalje u tekstu: Udruga), kojim se utvrđuju naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje, način ostvarivanja javnosti rada, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, zatim članstvo, tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja njihova mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, postupak povodom povrede Kodeksa ponašanja inovativnih proizvođača lijekova (dalje u tekstu: Kodeks), zastupanje i predstavljanje Udruge, prestanak postojanja Udruge te izbor i opoziv likvidatora udruge, kao i druga pitanja značajna za rad i djelatnost Udruge.

Članak. 2

Udruga je pravna osoba, a njezine aktivnosti temelje se na dobrovoljnim doprinosima njezinih članova.

Udruga je neprofitna i nestranačka.

Udruga je članica European Federation of Pharmaceutical Industries Associations (dalje u tekstu: EFPIA), čije je sjedište u Bruxelles-u.

Udruga može biti članica i drugih međunarodnih organizacija.

Članak 3.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost rada Udruge ostvaruje se stalnim kontaktima i suradnjom među njezinim članovima, pravovremenim izvješćivanjem članica o radu Udruge,  informiranjem putem web stranice Udruge, kao i suradnjom Udruge s državnim tijelima i institucijama, udrugama u zdravstvu, te povremenim publikacijama.

Članak 4.

Naziv Udruge glasi: INOVATIVNA FARMACEUTSKA INCIJATIVA.

Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku: The Innovative Pharmaceutical Initiative.

Skraćeni naziv Udruge je: ifi.

Udruga može za službene potrebe koristiti se i znakovnim varijantama skraćenog naziva; iF!, te prema zakupljenoj internetskoj domeni ifi.hr.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Upravno vijeće Udruge utvrđuje  poslovnu adresu sjedišta Udruge i promjene te adrese.

Udruga djeluje na čitavom  području Republike  Hrvatske.

Članak 5.

Udruga je dobrovoljna i autonomna organizacija, utemeljena s ciljem da:

 • provodi i stalno unapređuje Kodeks
 • kreira povoljno ekonomsko, administrativno i političko okruženje koje bi omogućilo inovativnoj farmaceutskoj industriji zadovoljavanje rastućih potreba zdravstvene skrbi i očekivanja bolesnika
 • promiče i podržava dobre proizvođačke prakse i dobre laboratorijske prakse, kao preduvjet osiguranja adekvatne kvalitete lijekova, načela dobre kliničke prakse, kao preduvjet za zaštitu interesa bolesnika i etičku provedbu kliničkih ispitivanja, kao i načela svih drugih “Dobrih praksa” prihvaćenih od strane zemalja Europske Unije (EU)
 • promiče i podržava standarde i smjernice, prihvaćene od strane zemalja EU, koje reguliraju registraciju, distribuciju, izdavanje, kontrolu kvalitete i priznavanje troškova za lijekove od strane nadležnih držanih tijela i ustanova
 • aktivno sudjeluje u pripremi donošenja zakona, drugih podzakonskih akata i pravilnika u području lijekova
 • podržava inovacije, zaštitu intelektualnog vlasništva, dostupnost informacija i tržišno natjecanje na području lijekova
 • djeluje na čimbenike koji ograničavaju, odgađaju ili onemogućavaju dostupnost dokazano djelotvornih i prihvatljivo podnošljivih lijekova bolesnicima
 • ostvaruje trajan kontakt između svojih članova

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 5. ovog Statuta, udruga  obavlja sljedeće djelatnosti:

 • promiče i nadzire ponašanje članova Udruge sukladno Kodeksu i provodi odgovarajuće postupke protiv počinitelja u slučaju kršenja odredbi Kodeksa
 • razvija suradnju s ministarstvom  nadležnim za zdravstvo u RH i drugim tijelima i institucijama na području lijekova i daje svoje prijedloge prilikom izrada pravilnika iz područja lijekova
 • koordinira aktivnosti s EFPIA-om
 • razvija suradnju s ostalim proizvođačima lijekova
 • ukazuje na neetičko ponašanje farmaceutskih kompanija koje nisu članice Udruge
 • razvija suradnju sa stručnim organizacijama koje se bave zdravstvenom i socijalnom skrbi i fondovima za dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje
 • osigurava stalno i pravovremeno važne informacije članovima Udruge, te zastupa njihove interese
 • ukazuje na nestandardne, nekvalitetne i neadekvatne lijekove
 • koordinira djelovanje članova u ostvarivanju gore navedenih ciljeva
 • organizira sastanke za sve članove Udruge kako bi se razmotrila aktualna problematika
 • osmišljava i provodi projekte humanitarnog karaktera.

Udruga djeluje na području gospodarstva, farmaceutske industrije.

Članak 7.

Udruga može imati redovne i počasne članove.

Redovnim članom Udruge može postati inovativni (“research-based”) proizvođač lijekova, koji  djelatnost obavlja putem svojeg  registriranog trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj ili registriranog predstavništva u Republici Hrvatskoj, a koji pismeno izjavi da prihvaća ovaj Statut i Kodeks, te plati pristupninu i  godišnju članarinu.

Zahtjev za članstvo u Udruzi podnosi se u pismenom obliku tajniku Udruge, koji taj zahtjev proslijeđuje Upravnom vijeću Udruge, radi donošenja odluke o prijemu u članstvo ili o odbijanju zahtjeva za  članstvom u Udruzi potencijalnom članu, a koja odluka ne mora biti obrazložena i  protiv koje odluke nije dozvoljen pravni lijek.

Člana Udruge u Udruzi predstavlja zakonski zastupnik ili predstavnik (fizička osoba), kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje tog člana, odnosno odgovorna osoba u predstavništvu istog.

Iznimno, redovnim članom Udruge može postati i trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj, koje zastupa  jednog ili više inovativnih proizvođača lijekova.

Odluku o  prijemu u članstvo ili o odbijanju zahtjeva za  članstvom u Udruzi potencijalnom članu iz prethodnog stavka  ovog članka, donosi Upravno Vijeće Udruge, a koja odluka ne mora biti obrazložena i  protiv koje odluke nije dozvoljen pravni lijek.

Popis članova vodi Tajnik Udruge u elektroničkom obliku i minimalno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak  8.

Skupština Udruge ili Upravno vijeće Udruge mogu predložiti počasno članstvo bilo kojoj fizičkoj osobi, za koju procijene da daje ili može dati  značajan doprinos ostvarenju ciljeva Udruge.  Tako predložene  počasne članove imenuje Upravno vijeće.

Za valjanost takvog  članstva, imenovani počasni član mora dati  pristanak.

Članak 9.

Prava redovnih i počasnih članova su:

 • sudjelovati u svim aktivnostima i događajima koje organizira Udruga,
 • koristiti se informacijama Udruge.

Redovni članovi imaju pravo glasa na sjednicama Skupštine Udruge i  suodlučivanja u svim pitanjima u svezi sa aktivnostima Udruge, kao i birati i biti birani u tijela Udruge.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine Udruge, bez prava glasa.

Obveze redovnih članova su:

 • podržavati aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • respektirati tajnost svih aspekata poslova Udruge i ne otkrivati povjerljive informcije trećim osobama
 • platiti pristupninu utvrđenu od strane Skupštine Udruge
 • plaćati redovnu godišnju članarinu u iznosu i u roku koje utvrde nadležna tijela Udruge
 • izvijestiti Tajništvo Udruge o svim bitnim promjenama i promjeni osobe ovlaštene za zastupanje, a u cilju prikupljanja i ažuriranja valjanih podataka važnih  za registar članova Udruge
 • izvijestiti nadležna tijela Udruge o uočenim nepravilnostima kod pojedinih članova Udruge, kojima se krše odredbe Statuta ili Kodeksa Udruge,
 • prijaviti člana Udruge nadležnim tijelima Udruge, ako sazna za postojanje osnovane sumnje o kršenju Kodeksa ili ako taj član Udruge na njegovo upozorenje nije na vrijeme obustavio radnje kojima krši Kodeks ili otklonio uzroke kršenja Kodeksa.

Članak 10.

Godišnja članarina, koju su obvezni plaćati redovni članovi Udruge prema platnim razredima,  utvrđuje se zajedno sa godišnjim proračunom potkraj svake kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu i to  na redovnoj ili proračunskoj Skupšini Udruge.

Prijedlog proračuna, uključujući i prijedlog iznosa članarine, dostavlja se redovim članovima unaprijed elektronskim putem prije održavanja sjednice Skupštine, a isti se mogu o tome očitovati  u roku koji će biti utvrđen popratnim dopisom.

Nakon isteka roka za očitovanje,  Upravno vijeće utvrđuje konačni prijedlog proračuna i iznosa članarine za sljedeću kalendarsku godinu i isti se stavlja na dnevni red sjednice Skupštine.

Ukoliko redovni član Udruge istupi na vlastiti zahtjev iz Udruge na samoj sjednici Skupštine ili nakon izglasavanja proračuna i iznosa članarine za predstojeće razdoblje, obavezan je, bez obzira na činjenicu istupanja iz članstva Udruge, platititi puni iznos tako utvrđene članarine prema odgovarajućem platnom razredu.

Svim redovnim članovima Udruge biti će dostavljen račun sa utvrđenim iznosom članarine i označenim dospijećem plaćanja.

Račun za uplatu godišnje članarine, ispostavljen redovnom članu Udruge, predstavlja vjerodostojnu ispravu u smislu odredaba Ovršnog zakona.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • na vlastiti zahtjev člana u pismenom obliku
 • prestankom postojanja člana Udruge koji je trgovačko društvo (otvoren postupak likvidacije ili stečaja)
 • rješenjem nadležnog ministarstva u RH o brisanju predstavništva iz Registra predstavništava stranih osoba
 • smrću počasnog člana.

Članstvo u udruzi prestaje i odlukom Upravnog vijeća, ukoliko član Udruge  povrijedi odredbe Statuta ili drugih odluka koje su donijela tijela Udruge,  primjerice radi neplaćanja članarine unatoč višestrukim opomenama, zbog evidentne dugotrajne neaktivnosti člana i slično.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke, a žalba se dostavlja tajniku Udruge, koji je o činjenici da je podnesena žalba, dužan izvijestiti Upravno vijeće Udruge,  kako bi se odlučivanje o žalbi stavilo na dnevni red sljedeće Skupštine ili iniciralo elektronsko odlučivanje članova Skupštine o takvoj žalbi.

Protiv odluke Skupštine iz stavka 3 ovog članka, nije dopušteno pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje i pravomoćnom odlukom Etičkog vijeća, odnosno Skupštine donesenom u postupku povodom povrede Kodeksa, kojom se člana isključuje iz članstva u Udruzi, sukladno odredbama Kodeksa.

Protiv odluka iz stavka 1 ovog članka nije dopušteno pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravno vijeće
 • Izvršni direktor

Skupština

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge, zastupani na sjednici Skupštine putem jednog ovlaštenog predstavnika.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa, a sjednica Skupštine može se održati pod uvjetom da je prisutno najmanje 1/2 (jedna polovina) članova s pravom glasa. Pravo glasa na Skupštini ima svaki redovni član Udruge, koji ima jedan glas u Skupštini Udruge.

Odluke Skupštine donose se, u pravilu, javnim glasovanjem, osim odluka o izboru tijela Udruga, koje se donose tajnim glasovanjem. Upravno vijeće Udruge može utvrditi da o pojedinim pitanjima Skupština Udruge odlučuje elektronskim putem na način da članice Udruge svoje glasove ili očitovanja mogu dostaviti i elektronskim putem na službenu e-mail adresu Udruge.

Skupština ne može elektronskim putem donositi odluke koje se odnose na izbor i opoziv  tijela Udruge, donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna, odluke temeljem prijedloga za isključivanje iz članstva u Udruzi, donesenog u postupku povrede Kodeksa iz članka 12. ovog Statuta, te odluku o prestanku rada Udruge.

Sjednicom Skupštine Udruge predsjedava predsjednik Udruge.

Iznimno, predsjedanje se može povjeriti i nekom od članova Upravnog vijeća, ukoliko je predsjednik Udruge spriječen prisustvovati toj sjednici.

Članak 15.

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Udruge, po prethodnoj odluci Upravnog vijeća, a najmanje jedan puta godišnje, s time da se svake druge godine održava kao Izborna Skupština.

Skupština se saziva pismenim pozivima članovima ili elektronskim putem na službenu e-mail adresu koju je član prijavio na službeni popis u „Registar članova Udruge“, a poziv sadrži i prijedlog dnevnog reda sjednice, te se upućuje članovima najmanje 14 (četrnaest) dana prije planiranog datuma održavanja sjednice.

Redovnog člana Udruge na sjednici Skupštine Udruge predstavlja zakonski zastupnik ili predstavnik (fizička osoba), kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje društva, odnosno odgovorna osoba u predstavništvu.

Zakonski zastupnik ili predstavnik, iz prethodnog stavka ovog članka, može na sjednici Skupštine Udruge predstavljati samo jednog redovnog člana Udruge i glasovati u ime istog.

 

Članak 16.

Za provedbu izbora na sjednici Izborne Skupštine, nazočni članovi biraju Izbornu komisiju, koja se sastoji od najmanje dva člana.

Izborna komisija utvrđuje kandidature za tijela Udruge, provodi izbore, prati zakonitost izbora, prebrojava glasove i objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 17.

Izvanrednu skupštinu Predsjednik Udruge mora sazvati, kada to pismeno zahtijeva najmanje 1/2 (jedna polovina) redovnih članova Udruge (predlagatelji), a najkasnije u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva.

U svom zahtjevu, predlagatelji iz prethodnog stavka ovog članka, predlažu dnevni red.

Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove Izvanrednu Skupštinu Udruge prema prethodna dva stavka ovog članka, istu su ovlašteni sazvati predlagatelji iz stavka 2. ovog članka, koji članovima upućuju pismene pozive s utvrđenim terminom, mjestom održavanja i predloženim dnevnim redom.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/4 redovnih članova Udruge upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 18.

Skupština Udruge ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • donosi Kodeks i druge etičke kodekse
 • potvrđuje zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine
 • donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za predhodnu kalendarsku godinu te godišnji proračun
 • potvrđuje financijsko izvješće i bilancu
 • bira i razrješava tijela Udruge iz svoje nadležnosti
 • odlučuje o iznosu pristupnine i članarine
 • odlučuje o isključenju člana Udruge iz članstva u Udruzi u slučajevima iz čl. 10. i 11. Statuta
 • donosi odluke od posebne važnosti za Udrugu
 • donosi odluku o učlanjenju Udruge u međunarodne organizacije
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge.

Predsjednik Udruge

Članak 19.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge i to na vrijeme od dvije godine.

Predsjednik Udruge je osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, a sukladno odredbama Zakona o udrugama, te ujedno i predstavlja Udrugu.

U slučaju i za trajanja okolnosti koje uzrokuju njegovu spriječenost u obnašanju funkcije, predsjednika Udruge zamjenjuju dopredsjednik Upravnog vijeća Udruge i izvršni direktor Udruge.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Udruge, a djeluje prema smjernicama Skupštine i Upravnog vijeća Udruge i za svoj rad je odgovoran Skupštini Udruge.

Upravno vijeće

Članak 20.

Upravno vijeće je izvršno tijelo Udruge, a čine ga 7 (sedam) osoba-predstavnika iz redova članova Udruge s pravom glasa.

Predsjednik Udruge je član Upravnog vijeća po funkciji, a ostalih šest članova bira Skupština Udruge, također na vrijeme od dvije godine.

Članovi Upravnog vijeća biraju između sebe dopredsjednika Upravnog vijeća i to na konstituirajućem sastanku Upravnog vijeća.

Ukoliko neki od članova Upravnog vijeća podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, odnosno ukoliko mu prestane funkcija ili radni odnos u matičnom društvu kojeg predstavlja (o čemu je obavezan izvijestiti Upravno vijeće, bez odgode), Skupština će izabrati u Upravno vijeće drugu osobu za preostalo razdoblje do isteka mandata člana čije je članstvo u Upravnom vijeću prestalo.

Ukoliko članu Upravnog vijeća prestane funkcija ili radni odnos u matičnom društvu kojeg predstavlja, a iz razloga što prelazi na rukovodeću funkciju i zasniva radni odnos kod druge članice Udruge (o čemu je obavezan izvijestiti Upravno vijeće, bez odgode), smatrat će se da je njegov mandat stavljen na raspolaganje Skupštini Udruge, koja će odlučiti može li zbog tih okolnosti taj član nastaviti svoju funkciju člana Upravnog vijeća ili se treba izabrati novi član, a sukladno prethodnom stavku ovog članka.

Po saznanju za slučajeve iz prethodna dva stavka ovog članka, ukoliko nije predviđeno održavanje redovne Skupštine Udruge unutar sljedećih 60 dana, Upravno vijeće je obavezno odrediti datum Skupštine Udruge, kako bi se raspravilo i odlučilo o tim slučajevima.

Članak 21.

Sastancima i sjednicama Upravnog vijeća prisustvuje i izvršni direktor Udruge, s time da isti nema pravo glasa.

Predsjednik Upravnog vijeća ili izvršni direktor Udruge sazivaju redovne sastanke najmanje jednom u 2 (dva) mjeseca,  a prema potrebi i češće.

Pojedinačne akte, zaključke i odluke, koje donosi Upravno vijeće, potpisuju Predsjednik Upravnog vijeća Udruge i izvršni direktor Udruge.

Pisani zaključci sa sastanaka Upravnog vijeća šalju se svim članovima Udruge.

Na sastanku Upravnog vijeća odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, pod uvjetom da sastanku prisustvuje najmanje 5 (pet) članova Upravnog vijeća Udruge.

Iznimno, član Upravnog vijeća koji izbiva sa sastanka, može svoj glas dati i elektronskim putem, ukoliko se to ocijeni svrsishodnim od strane nazočnih članova Upravnog vijeća.

Članak 22.

Upravno vijeće ima sljedeće nadležnosti:

 • priprema i saziva Skupštinu Udruge
 • priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta, Kodeksa i drugih akata Udruge
 • priprema plan aktivnosti i određuje prioritete
 • organizira i koordinira aktivnosti na realizaciji plana aktivnosti i postizanja ciljeva Udruge
 • priprema konačni prijedlog proračuna, bilancu i završni račun
 • održava kontakte sa ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim nadležnim tijelima za područje lijekova, te informira članove o važnim saznanjima i novostima proisteklim iz takvih kontakata
 • odlučuje o prijemu novih članova i o isključivanju članova iz članstva u Udruzi
 • odlučuje o prijedlogu Sekcije za etička pitanja o isključenju člana- prijavljenika iz članstva u Udruzi, kao sankciji iz članka 24. ovog Statuta, a u postupku radi povrede Kodeksa
 • upozorava nadležna tijela Udruge, sukladno Kodeksu, kada sazna za postojanje sumnje o povredi Kodeksa od strane člana Udruge, a ne postoji prijava drugog člana Udruge, kao prijavitelja ili drugih zainteresiranih strana izvan članstva Udruge
 • raspolaže novčanim sredstvima Udruge
 • predlaže Skupštini iznos godišnje članarine, te odlučuje o dospijeću plaćanja članarine
 • odlučuje o iznosu pristupnine za nove članove Udruge
 • utvrđuje potrebu za dodatnim prikupljanjem sredstava za financiranje izvanrednih akcija Udruge i iznos tih potrebnih sredstava
 • osniva sekcije i radna tijela za učinkovitiji rad i ostvarivanje ciljeva Udruge
 • osniva Tajništvo Udruge, kao administrativnu službu Udruge
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima koje nisu u nadležnosti Skupštine

Upravno vijeće je za svoj rad odgovorno Skupštini Udruge.

Izvršni direktor

Članak 23.

Izvršni direktor Udruge je, u pravilu, profesionalac i glavni operativac Udruge, koji zastupa i predstavlja Udrugu prema trećim osobama, a za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Udruge.

Izvršnog direktora bira Upravno vijeće Udruge, a prema prethodno utvrđenim kriterijima kojima trebaju udovoljavati potencijalni kandidati za ovu funkciju.

Prilikom odabira Izvršnog direktora, s istim se zaključuje ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, kojim se reguliraju njegova prava i obveze u odnosu s Udrugom glede obnašanja te funkcije.

Mandat izvršnog direktora Udruge traje do opoziva od strane Upravnog vijeća Udruge.

Članak 24.

Postupak radi povrede Kodeksa, sastav i nadležnosti tijela koja provode postupak povodom prijave povrede Kodeksa, te sankcije koje se izriču okrivljenom članu Udruge, pobliže je regulirano odredbama Kodeksa.

Tijela koje provode postupak iz stavka 1. ovog članka su  Etičko vijeće koje provodi postupak u prvom stupnju,dok u drugom stupnju postupak provodi Skupština Udruge.

Kodeksom je zajamčeno pravo na žalbu protiv odluka tijela koje u prvom stupnju provodi postupak radi kršenja Kodeksa.

Članak 25.

Postoji li između članova Udruge spor, koji otežava ili onemogućava djelovanje Udruge, a ne radi se o sporu zbog povrede Kodeksa, koja podliježe odgovornosti članova u smislu čl. 24. Statuta, članovi Udruge dužni su pokušati riješiti taj spor mirnim putem. Ukoliko mirenje ne uspije, propisuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Član Udruge je u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu dužan postupati savjesno, pošteno, odgovorno i nepristrano, čuvajući pri tom vjerodostojnost, te čast i ugled Udruge. Član Udruge se u obavljanju djelatnosti Udruge ne smije rukovoditi vlastitim interesom, stavljajući ga ispred interesa Udruge.

Član Udruge se nalazi u sukobu interesa ukoliko je u konkretnom slučaju vlastiti interes člana Udruge u suprotnosti s interesom same Udruge ili u slučaju kada pojedinačni interes utječe ili može biti od utjecaja na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge. Član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odgađanja izvijestiti Upravno vijeće Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Ukoliko postoji dvojba glede sukoba interesa, član Udruge dužan je zatražiti mišljenje Upravnog vijeća.

 

 

Članak 26.

Udruga ima Tajništvo, koje obavlja administrativne poslove.

Tajništvo Udruge, vodi tajnik Udruge, a Upravno vijeće Udruge zaključuje s tajnikom ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, kojim se reguliraju prava i obveze tajnika u svezi obnašanja te funkcije.

Tajništvo može imati i druge zaposlenike ili suradnike.

Operativne poslove tajništva vodi tajnik Udruge, prisustvuje sastancima Upravnog vijeća, sjednicama Skupštine, po potrebi i drugih tijela Udruge, a za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću Udruge.

Nadležnosti tajnika Udruge u postupku povodom povrede Kodeksa, propisane su odredbama tog Kodeksa.

Tajništvo Udruge:

 • vodi popis članova Udruge
 • prati materijalno-financijsko poslovanje
 • distribuira dopise i poštu članovima Udruge
 • obavlja i druge poslove po nalogu Upravnog vijeća

 

Članak 27.

Udruga ima sljedeće stručne sekcije;

Sekciju za registraciju, klinička ispitivanja, medicinske poslove i farmakovigilanciju

Sekciju za odnose s javnošću i državnom administracijom

Sekciju za poslove vezane uz listu lijekova

Sekciju za etička pitanja i pitanja sukladnosti

Sekciju za strateške inicijative

Sekciju za financije i poreze

Odluku o ustrojstvu, načinu rada i ostalim pitanjima vezanim za rad sekcija iz pretodnog stavka ovog članka, donosi Upravno vijeće Udruge.

U svrhu učinkovitijeg djelovanja Udruge, Upravno vijeće Udruge može osnivati i druge sekcije i

radna tijela Udruge.

Članak 28.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik Udruge i izvršni direktor Udruge.

U pojedinim poslovima Udrugu mogu zastupati i druge osobe, ako ih za to posebno ovlasti predsjednik Udruge.

Članak 29.

Imovina Udruge sastoji se od novčanih sredstava, pokretnina, prava i obveza.

Novčana sredstva sastoje se od:

 • pristupnine koju određuje Skupština Udruge
 • godišnje članarine koju određuje Skupština Udruge
 • naknada za vođenje postupaka radi povreda Kodeksa pred Etičkim vijećem u prvom stupnju i Etičkim povjerenstvom u drugom stupnju
 • donacija i drugih prihoda ostvarenih u skladu sa posebnim Zakonima.

Novčana sredstva Udruge vodit će se na jedinstvenom bankovnom žiro računu.

Raspoloživa novčana sredstva koristiti će se za redovne aktivnosti Udruge.

Upravno vijeće upravlja sredstvima Udruge i odgovorno je za financijsko i materijalno poslovanje, raspodjelu i trošenje financijskih sredstava.

Naredbodavno pravo u pogledu raspolaganja sredstvima Udruge ima i predsjednik Udruge i osoba koju on za to ovlasti.

Članak 30.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon podmirenja svih vjerovnika i ostalih troškova, preostala imovina Udruge predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

Upravno vijeće Udruge bira likvidatora Udruge koji provodi likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Članak 31.

Ovaj Statut donijela je Skupština Udruge na sjednici održanoj dana  17. lipnja 2015.,  a stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA  UDRUGE

___________________

Karolina Matić

Organizacijska struktura